El joc de pilota, un exercici desaconsellable per a un rei

Arnau de Vilanova, Viquipèdia

Arnau de Vilanova

El gran metge i científic valencià Arnau de Vilanova [Vilanova del Grau, actual Grau de València] (1235/40-1311/13), en el seu “Regimen sanitatis ad inclytum regem Aragonum” (1305),  tractat amb recomanacions per a un estil de vida saludable que dedicà al rei Jaume II, i que la reina Blanca d’Anjou, desconeixedora del llatí, va encarregar al cirurgià Berenguer Sarriera que traduís al català, a l’apartat que parla de l’exercici, li recomana al rei el següent:

Fer l’exercici sempre abans de menjar: ‘exercici naturalment deu ésser fet ans de menyar’

Ajustar la quantitat d’exercici a la quantitat de la ingesta i a l’inrevés: ‘Mas a aquels qui poc menjen basta poc exercici, e aquels qui molt mengen an mester molt exercici; e aytanbé, per contrari, a aquels qui an poch exercici basta poch menjar, e subtil, e leuger.’

Caminar o anar a cavall, com exercicis complets i del tot aconsellables: ‘Deus saber que aquel exercici és egual can los membres sobirans e jusans són proporcionadament e agual exercitats, així con per anar a peu, ho cavalcan, ho en altra manera; on aquel qui va a peu se deu a vegades enclinar per pendre caacom ab les mans, per plaer-li ho per obrar; aquel, emperò, qui va cavalcan, dementre puge ho devayla ho mou lo cavayl, no tan solament mou les colones dels peus, ans encare mou lo dors, e les mans, e·ls braçes, majorment si caça.’

Tipus d’exercicis desaconsellables per al rei: ‘Aquela, emperò, manera de moviment deu ésser eleta a exercitar, per la qual la reyal magestat romangua sens tot agreuyament. E per ço joc de pilota, ho joc aureal, ho luyta, en neguna manera no pertany a rey, car menyspreament és de la sua persona, e molt nou al profit comun.’

Arnau de Vilanova, quan feia referència al joc de pilota, evidentment no es referia al futbol, molt més tardà, sinó a alguna modalitat segurament més propera al que ara coneixem com a pilota valenciana.

Pel que fa a la tria d’exercicis que fa, veiem que li recomana els exercicis moderats i desaconsella al rei els exercicis més bruscos i/o intensos.

El 1947 l’editorial Barcino, dins la seva col·lecció Els nostres clàssics, va dedicar dos volums a Arnau de Vilanova, el segon als seus escrits mèdics. En aquest volum hi podem trobar l’esmentada versió catalana del cirurgià Berenguer Sarriera del Regiment de sanitat a Jaume II .

Oriol López

Quant a

M'agrada llegir i el món de la tecnologia

Tagged with: , , , , , , , ,
Arxivat a Cultura i Societat
%d bloggers like this: