Una intervenció per a la prevenció del dolor musculoesquelètic en personal d’infermeria (Ergonomia mediterrània, 40/2021)

Iniciat en el 2016, el projecte INTEVAL_Spain consisteix en una avaluació d’una intervenció multifactorial en el lloc de treball per a la prevenció de trastorns musculoesquelètics en personal d’infermeria. L’investigador és Antoni Merelles, del Departament d’Infermeria de la Universitat de València. La intervenció es realitzà com un assaig controlat i aleatoritzat en dos braços, amb una durada d’un any. L’avaluació del procés compta amb mètodes quantitatius i qualitatius. Dels participants es recollien respostes de qüestionaris en el moment del recrutament i en el seguiment de 12 mesos. En total, participaren 257 treballadors de l’Hospital de Mar de Barcelona i l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. El nivell de recrutament fou del 62% per al grup d’intervenció i del 51% per al grup control. L’activitat que tingué un major abast fou l’ergonomia participativa (96%) i la que menys la dieta saludable (5%). S’hi oferiren 60 sessions de marxa nòrdica. La fidelitat dels treballadors fou màxima per a la dieta saludable (una sola sessió), menor per a l’ergonomia participativa (79%) i ja força inferior per a la marxa nòrdica (42%) i la gestió de casos (39%). La fidelitat dels proveïdors d’activitats, naturalment, fou més alta encara que tan sols arribà al 82% en el cas de la marxa nòrdica i al 75% en la gestió de casos. Mentre que el nivell de satisfacció fou de 10/10 per a la sessió de dieta saludable, en la gestió de casos tan sols fou de 7,6/10. La manca de comunicació entre el coordinador i els treballadors fou citat com la principal limitació de la intervenció. Ara els investigadors d’INTEVAL_Spain presenten aquests resultats en un article a BMC Nursing. Conclouen que la implementació d’INTEVAL_Spain fou l’esperada, i que les diferències entre activitats han d’il·luminar la millora de la intervenció.

Hospital de Sabadell

L’avaluació d’una intervenció per a la prevenció de trastorns musculoesquelètics en personal d’infermeria

Mercè Soler-Font, del Centre de Recerca en Salut Ocupacional de la Universitat Pompeu Fabra i de l’IMIM de l’Hospital del Mar, i del CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública, participà en el disseny de l’estudi i l’anàlisi de dades, i redactà la primera versió de l’article.

José Maria Ramada (UPF-IMIM, ciberesp i metge del Servei de Salut Ocupacional del Parc de Salut Mar) participà en el disseny de l’estudi, la recol·lecció de dades i en la revisió de l’article.

Antoni Merelles, investigador principal d’INTEVAL_Spain, participa en el disseny de l’estudi i en la revisió de l’article.

Anna Amat (UPF/IMIM), Olga Martínez (UPF/IMIM), Carmen de la Flor (UPF/IMIM, Claudia Palma-Vasquez (UPF/IMIM) i Consuelo Sancho (Parc de Salut Mar) participaren en la implementació de l’estudi a Barcelona i a Sabadell, i en la revisió de l’article.

Pilar Peña, del Servei de Salut Ocupacional del Parc Taulí de Sabadell, participà en el disseny de l’estudi, en la implementació a l’hospital de Sabadell, en la recol·lecció de dades i en la revisió de l’article.

Ute Bültmann i Sander K. R. van Zon, del Departament de Ciències de Salut i de Medicina Comunitària Ocupacional de la Universitat de Groningen feren una revisió crítica de l’article.

Consol Serra participà en el disseny de l’estudi, i en la implementació a l’Hospital del Mar, on és especialista en medicina del treball i medicina preventiva i salut pública, així com en la recol·lecció de dades i la revisió de l’article. Ella és l’autora corresponent, la que trameté l’article a BMC Nursing el 12 de maig. L’article fou acceptat el 24 de setembre, després d’una revisió, i publicat el 6 d’octubre.

La recerca es finançà a través de projectes de l’Instituto de Salud Carlos III a càrrec del FEDER. Els autors tenen paraules d’agraïment per al personal del Parc de Salut Mar i de la Corporació Sanitària Parc Taulí, en especial per a l’equip de fisioterapeutes de tots dos centres.

L’estudi fou aprovat pel Comitè Ètic de Recerca Clínica del Parc de Salut Mar en el 2014, amb un protocol que posava especialment èmfasi en la voluntarietat dels participants, que havien de signar un consentiment informat.

El personal d’infermeria, infermeres i auxiliars, és un grup laboral especialment exposat als riscos de desenvolupar dolor musculo-esquelètic. De fet, entre el 70% i el 80% del personal d’infermeria reporta dolor musculo-esquelètic: el mal d’esquena és especialment prevalent entre el personal que ha de manegar diàriament pacients, mobilitzant-los manualment.

D’acord amb el model biopsicosocial, el dolor musculo-esquelètic i la capacitat de gestionar-lo és modulat per la interacció de factors biològics, psicològics i socials. En conseqüència una intervenció com INTEVAL-Spain tenia en compte tres nivells de prevenció:
– una prevenció primària, amb ergonomia participativa, un programa de promoció d’un estil de vida saludable (marxa nòrdica, mindfulness, sessió d’alimentació saludable).
– una prevenció secundària, una gestió adaptada de cas.
– una prevenció terciària.

Per avaluar l’efectivitat de la intervenció l’estudi era controlat (comparació entre “grup control” i “grup intervingut”), aleatori (en l’assignació de grups) i agregat. Els resultats primaris eren la reducció de dolor musculo-esquelètica i d’absències per malaltia. El període de seguiment era d’un any.

Al cap d’un any, el “grup intervingut” tenia una menor prevalença de dolor musculo-esquelètic a coll, muscles i part superior de l’esquena comparat amb el grup control. No obstant, no hi havia diferència pel que fa a la taxa d’absències per malaltia.

Soler-Font et al. fan una avaluació d’INTEVAL_Spain en forma de procés estructurat segons el marc de Steckler i Linnan, per tal d’entendre així els factors que expliquen els assoliments i mancances de la intervenció. Valoren així el nivell d’acompliment del protocol i l’assoliment de les expectatives del personal que hi participà.

El rol del servei de salut ocupacional

Com és habitual entre els hospitals de casa nostra, tant l’Hospital del Mar com l’Hospital de Sabadell consten d’un servei de salut ocupacional adreçat a tot el personal del centre. Fan vigilància de salut amb exams, valoracions de risc, investigacions de lesions ocupacionals, ajustament i adaptacions de llocs de treball, formació i infomació, etc.

Els dos hospitals de l’estudi compten amb un personal total de 4000 treballadors, dels quals 60% són personal d’infermeria. L’INTEVAL_Spain hi fou conduït entre el setembre del 2016 i el desembre del 2017.

S’hi tingueren en compte vuit unitats hospitalàries diferents. En cada unitat hi havia entre 20 i 60 infermeres i auxiliars, en torns de matí, tarda i nit. El personal d’infermeria d’aquests units era exposat a altes demandes físiques (molta estona de peu, maniobres de mobilització d pacients). Tot el personal d’infermeria d’aquestes units era elegible per a l’estudi, incloent-hi el personal que era de baixa. Sí que era exclòs en personal en excedència, com també el que treballava en diverses unitats i el qui ho feia per un període de temps inferior a 3 mesos.

El procediment de recrutament consistia principalment en sessions informatives realitzades en les unitats, que eren moderades pel cap de servei de salut ocupacional, el coordinador del projecte i les supervisores. Les sessions tenia una durada de 45 minuts, amb presentació de l’estudi, explicació de la intervenció i distribució dels formularis de consentiment informat i qüestionaris de base.

Cadascuna de les activitats de la intervenció (ergonomia participativa, marxa nòrdica, mindfulness, dieta saludable, gestió de casos) era precedida d’una sessió informativa per als participants.

La intervenció: tres components i cinc activitats

La intervenció consistia en tres components:
– ergonomia participativa.
– programa de promoció d’un estil de vida saludable, amb tres activitats: 1) marxa nòrdica; 2) mindfulness (o a atenció plena); 3) activitats d’alimentació saludable.
– programa de gestió de cas adaptat.

Cada component era realitzat per un expert, de manera que en les intervencions actuaren un ergonomista, un instructor de marxa nòrdica, un instructor de mindfulness, un chef de cuina, un gestor de casos, un metge ocupacional, un fisioterapeuta, un metge de rehabilitació i un fisioterapeuta.

L’ergonomia participativa era, doncs, liderada per un ergonomista del servei de salut ocupacional de cada hospital, d’acord amb el mètode ERGOPAR. Aquest mètode contempla tres fases: 1) diagnòstic (amb qüestionari); 2) tractament de caire participatiu (amb identificació de problemes, proposta de solucions i priorització) i 3) implementació (execució de les mesures tècniques, estructurals i organitzatives seleccionades).

El programa de gestió de casos anava enfocat al personal que presentava alguna limitació laboral com a conseqüència de dolor musculo-esquelètic. La inclusió en el programa podia ser iniciativa del treballador o bé proposada per un metge del servei de salut laboral o pel supervisor de la unitat. El gestor de casos feia primerament una entrevista telefònica basada en diversos qüestionaris validats. Així el subjecte era classificat segons el nivell de risc en baix, mitjà o alt. Tots segueix una sessió formativa sobre trastorns musculo-esquelètics, i en els nivell mitjà o alt es decidia, en la sessió clínica setmanal del servei de salut laboral, un tractament específic (rehabilitació, consulta mèdica, teràpia cognitiva-comportamentual, ajustaments o adaptacions del lloc de treball).

Avaluació del procés

L’avaluació del procés combinà mètodes quantitatius i qualitatius. Els mètodes quantitatius contemplaven el nivell de recrutament, el grau d’arribada, les sessions realitzades, la fidelitat dels participants, i l’assoliment de les seves expectatives i nivell de satisfacció.

Els mètodes qualitatius es basaven en grups de discussió amb personal d’infermeria i prestadors de serveis, que comptaven amb un moderador extern i una pauta de temes a tractar.

Els resultats de INTEVAL_Spain

Inicialment, INTEVAL_Spain fou presentat a 473 infermeres i auxiliars de vuit unitats de l’Hospital del Mar i del Taulí de Sabadell. D’aquestes, 18 foren excloses, de manera que finalment s’hi tingué en compte un grup d’intervenció de 223 persones i un grup control de 232. Signaren el consentiment informat 150 del grup d’intervenció i 141 del grup control. D’aquests, 138 del grup d’intervenció i 119 del grup completaren el qüestionari de base.

El 95,8% dels convocats assistiren a més d’un 75% de les sessions d’ergonomia participativa. Pel que fa a altres sessions, els percentatge d’assistència foren: del 32% per a les sessions de mindfulness, del 14% per a la marxa nòrdica, del 4,7% per a l’alimentació saludable i del 38,5% per a la gestió personal de casos. Les principals raons d’absència eren dificultats d’horaris o manca de temps.

En total, s’oferiren 137 sessions (60 de marxa nòrdica, 48 de gestió de casos, 16 de mindfulness, 12 d’ergonomia participativa i 1 d’alimentació saludable).

El grau d’acompliment de les expectatives fou del 8,6/10, amb el valor més elevat per a l’alimentació saludable (10/10) i el menor per a la gestió de casos (6,6/10). La satisfacció gneral fou de 8,9/10.

Els grups de discussió assenyalaven que l’ús de WhatsApp era el millor mitjà de comunicació. La comunicació, no obstant, el principal obstacle del procés, en especial pel que fa a la gestió de casos personals.

Soler-Font et al. conclouen que caldria millorar processos d’aquesta mena amb una major flexibilitat en la temporització i nombre de les sessions informatives en la fase de recrutament, així com en la fase d’implementació. Les activitats i els serveis s’haurien d’oferir sempre en el lloc de treball i en horari laboral.

Lligams:

Process evaluation of a complex workplace intervention to prevent musculoskeletal pain in nursing staff: results from INTEVAL_Spain. Mercè Soler-Font, José Maria Ramada, Antoni Merelles, Anna Amat, Carmen de la Flor, Olga Martínez, Claudia Palma-Vasquez, Consuelo Sancho, Pilar Peña, Ute Bültmann, Sander K. R. van Zon, Consol Serra. BMC Nursing 20: 189 (2021).

Evaluation of the effectiveness of a multi-component intervention at the workplace for the prevention and management of musculoskeletal pain in nursing staff: design of a study where hospital units are randomly selected to receive the intervention or usual care of occupational health. The INTEVAL_Spain project..

Arxivat a Ciència i Tecnologia
A %d bloguers els agrada això: