Arxiu del Blog

El circuit integrat SAA1027 per al control de motors pas a pas

Motors pas a pas com el de la imatge són utilitzats per al posicionament de precisió en dispositius com impressores, escàners i fotocopiadores, i també en robòtica i animatrònica. A diferència dels servomotors, no necessiten realimentació, funcionen en llaç obert,

Tagged with: , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

El regulador de tensió commutat LM2596

Els circuits integrats reguladors de tensió commutats LM2596 permeten simplificar el disseny de fonts d’alimentació de rendiment superior al que s’obtenia amb els clàssics reguladors lineals, reduint-ne el consum elèctric, generant menors pèrdues en forma d’escalfament i reduint les necessitats

Tagged with: , , , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Melodies amb els circuits integrats UM66T

En aplicacions com capses de música o joguines, els circuit integrats de la sèrie UM66T ens permeten d’obtenir una melodia amb un mínim de components: el propi circuit integrat, una pila i un transductor piezoelèctric, com podem veure al vídeo

Tagged with: ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia

Circuits integrats ASIC

Quan es van començar a dissenyar i a fabricar circuits integrats, o xips, el alts costos associats al disseny i la fabricació dels mateixos tan sols podien amortitzar-se si se’n produïa i venia un gran nombre d’unitats idèntiques, per la

Tagged with: , , , ,
Arxivat a Ciència i Tecnologia